G-ZBPZ4Q2C9J

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

اهمیت کنترل کیفیت فراورده های غذایی جلوگیری از خطرات جمعی و افزایش کیفیت فراورده های غذایی است. بر همین اساس مجتمع سحر به دنبال افزایش کیفیت مواد غذایی و خوراکی ها علاوه بر استفاده از تکنولوژی ها و استانداردهای تولید روز دنیا با استفاده از کادری مجرب از مهندسین صنایع غذایی می باشد.

مواردی مرتبط با این دسته بندی وجود ندارد.