G-ZBPZ4Q2C9J

گاوداری

مجتمع سحر با مدیریت و ارزیابی بخش گاوداری در مرحله اول اقدام به خرید گاوهای اصیل و نژاد برتر نمود تا با بهبود کیفیت محصولات علیرغم فراهم شدن ظرفیت تولید و اشتغال امکان تأمین محصولات لبنی مورد نیاز به صورت بومی، طبیعی و با کیفیت فراهم شود و همچنین با برنامه ریزی برای افزایش تولید، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت محصولات سهمی در ارائه خدماتی ارزنده دارد.

مواردی مرتبط با این دسته بندی وجود ندارد.