G-ZBPZ4Q2C9J

اتاق مادر و کودک

مجتمع سحر با مدیریت صحیح و ایجاد فضایی مساعد برای حضور گروه های مختلف جامعه از جمله بانوان و کودکان و رسیدگی به امور آنها در فضاهایی مخصوص (اتاق مادر و کودک) موجب آسایش روانی مادران و امکان رسیدگی به نوزادان خود را فراهم می کند که به آنها فرصت حضور در مجتمع سحر را با خیالی آسوده می دهد.

مواردی مرتبط با این دسته بندی وجود ندارد.